ยินดีต้อนรับสู่ ส.บ.ม.ท.

 • เกี่ยวกับ ส.บ.ม.ท.

  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 44 ปี ได้ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษามาตลอด โดยเฉพาะกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ

  และเป็นองค์กรวิชาชีพชั้นสูง ดูแล ส่งเสริม วิชาการบริหารจัดการการศึกษาของสมาชิกสมาคม ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลัง ส่งเสริมให้สมาชิกที่มี ความรู้ประสบการณ์ ทางด้านการบริหารจัดการการศึกาษาทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้มีโอกาสพบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยกันพัฒนาการศึกษาของประเทศ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งยังช่วยพิทักษ์สิทธิ์ของสมาชิกอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายที่ถูกต้อง

  อ่านเพิ่มเติม
 • ประวัติความเป็นมา

  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานระหว่างสถานศึกษามัธยมศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ

  เดิมชื่อว่า “สมาคมครูใหญ่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย” ซึ่งมีนายสุวรรณ จันทร์สม ผู้อำนวยการกองการมัธยมศึกษา ในขณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาตจัดตั้ง จะทะเบียนและได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2514 มีสำนักงาน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท กรุงเทพมหานคร

  อ่านเพิ่มเติม
 • วัตถุประสงค์

  1. สร้างความเข้มแข็งให้สมาคมฯเป็นองค์กรวิชาชีพทางการศึกษา
  2. พิทักษ์และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของมวลสมาชิก
  3. เสริมสร้างสวัสดิการ สวัสดิภาพ แก่สมาชิก
  4. ส่งเสริมและร่วมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสู่นักบริหารมืออาชีพ
  5. เผยแพร่ผลงานดีเด่น ยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณสมาชิก
  อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจาก ส.บ.ม.ท.

ประกาศที่ควรทราบ จาก ส.บ.ม.ท. ถึงสมาชิก

ข่าวการศึกษา

แหล่งข้อมูลข่าวสารการศึกษา ครูและบุคคลากรทั่วประเทศ

กิจกรรมที่ผ่านมา

ภาพความประทับใจ ในกิจกรรมครั้งที่ผ่านมาของสมาคมฯ

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก ส.บ.ม.ท. และเอกสารเผยแพร่

สถิติ ที่น่าสนใจ

วิสัยทัศน์ของสมาคมฯ

ส.บ.ม.ท. คือเกียรติและศักดิ์ศรีของชาวมัธยมศึกษาทั้งประเทศ